MicAdv
MIC được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Tin tứcTin MIC

MIC được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Theo Công văn số 11291/VSD-ĐK ngày 14/4/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 80/2017/GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán cho Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC).
 
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
- Mã chứng khoán: MIG
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 80.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng)
- Hình thức đăng ký: Ghi sổ
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký cổ phiếu MIG từ ngày 17/4/2017.
 
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đăng ký giao dịch cổ phiếu MIG trên thị trường UPCOM tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.