Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và 2012

11/12/2017
Đầu năm 2011, Đại hội Đảng lần thứ XI đã thông qua mục tiêu tổng quát cùng một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020.

                 Trước diễn biến phức tạp và có xu hướng xấu đi của kinh tế thế giới và những khó khăn trong nước, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, dự báo tình hình sắp tới tiếp tục khó khăn, Quốc hội thống nhất quan điểm phải phát triển bền vững về kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức, phát triển kinh tế - xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường...

 
Trong 2-3 năm đầu kế hoạch, quan điểm chỉ đạo là thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng ở mức hợp lý, tiến hành bước khởi động mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong 2-3 năm tiếp theo, quan điểm chỉ đạo là phát triển nhanh và bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
 
Để chủ động trong lãnh đạo và chỉ đạo điều hành, Quốc hội quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015 khoảng 6,5-7%. Cùng với chỉ tiêu này, các chỉ tiêu khác cũng được cân đối giảm tương ứng, như là tỷ trọng đầu tư toàn xã hội 5 năm 2011-2015 khoảng 33,5-35% GDP; nhập siêu phấn đấu ở mức dưới 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015; bội chi ngân sách nhà nước đạt dưới 4,5% vào năm 2015 (tính cả trái phiếu Chính phủ).
 
Một trong những điểm mới thể hiện trong nghị quyết của Quốc hội là số lượng các chỉ tiêu đã có sự thay đổi khá nhiều. Quốc hội xem xét, quyết định một số chỉ tiêu chủ yếu, còn giao Chính phủ xem xét, quyết định các chỉ tiêu khác về kinh tế, xã hội, môi trường và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện.
 
Về định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2011-2015, quán triệt Kết luận Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, một trong những nội dung quan trọng nhất của kế hoạch 5 năm là tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Tái cơ cấu nền kinh tế là nhiệm vụ rất lớn và rất quan trọng, nhưng cũng rất phức tạp, đòi hỏi phải được triển khai thực hiện trong tất cả các ngành, các lĩnh vực trên phạm vi cả nước và trong từng địa phương, đơn vị cơ sở.
 
Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu ngay từ năm 2012 chuẩn bị các điều kiện để từ năm 2013 đến năm 2015 tạo được chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản, có hiệu quả rõ rệt. Giao Chính phủ khẩn trương hoàn thành đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; thực hiện đồng bộ theo lộ trình thích hợp trong tất cả các ngành, các lĩnh vực trên phạm vi cả nước và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ Ba (tháng 5/2012).
Khi kết thúc Kế hoạch 5 năm, Quốc hội sẽ đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu. Riêng năm 2012, nội dung phải tập trung triển khai thực hiện là:
 
- Giảm dần tỷ trọng và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Xây dựng cơ chế, chính sách định hướng và tạo điều kiện đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động đầu tư. Nâng cao chất lượng và tính bền vững của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 
- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và năng lực quản trị doanh nghiệp nhà nước; minh bạch hóa tài chính và kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh góp phần tăng tính an toàn của nền kinh tế. Tăng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu, các doanh nghiệp chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. 
 
- Nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng tính an toàn hệ thống; giảm dần việc huy động đầu tư chủ yếu từ tín dụng ngân hàng; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn đầu tư từ thị trường vốn; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các công ty chứng khoán; tăng hiệu quả hoạt động bảo hiểm; kiểm soát hiệu quả các quỹ đầu tư, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ lũng đoạn thị trường.
 
Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập do nguyên nhân chủ quan, nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2012 là bảo đảm sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước, sự chấp hành và tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc của các cấp chính quyền trong thực hiện mục tiêu ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia. Điều hành chặt chẽ, thận trọng các chính sách tài khóa, tiền tệ, xuất- nhập khẩu... kiểm soát để chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp, ổn định theo từng tháng và đạt mục tiêu cả năm. Ưu tiên sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước năm 2011 để giảm bội chi, tăng trả nợ hoặc giảm vay nợ.
 
Bên cạnh các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đầy đủ, toàn diện về an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Nghị quyết 5 năm và Nghị quyết Phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 cũng dành thời lượng khá lớn về công tác tư pháp với một số nội dung chính như đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trên cơ sở xác định Tòa án có vị trí trung tâm, xét xử là hoạt động trọng tâm trong cải cách tư pháp; tăng cường trách nhiệm của Viện Kiểm sát đối với hoạt động điều tra, xét xử, chống bỏ lọt tội phạm, tổ chức bổ trợ tư pháp…
 
Như vậy, mặc dù phía trước còn không ít khó khăn, nhưng với thuận lợi cơ bản là những thành tựu to lớn của 25 năm đổi mới, của 10 năm thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch 5 năm 2006-2010, với điều kiện chính trị, xã hội ổn định, Việt Nam vẫn có thể phát huy những tiềm năng, lợi thế của một nước đi sau, đang trong quá trình công nghiệp hóa với nền nông nghiệp giàu tiềm năng sản xuất và xuất khẩu hàng nông sản; có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài; với thị trường nội địa phát triển nhanh và thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Đây sẽ là những yếu tố rất quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015.
 
Phạm Ngọc Lâm –
Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế  (Văn phòng Quốc hội)
Tin tức khác

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891