Layer-46-1-X

Bảo hiểm Trách nhiệm người sử dụng lao động

Bảo hiểm Trách nhiệm Người Sử dụng Lao động bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phải bồi thường cho nhân viên đối với những tổn thương thân thể phát sinh trong quá trình làm việc xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người Được Bảo hiểm.

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891